8-Way Draw

Round 1:
20 G 15

Round 2:
13 24

Round 3:
11 C 10

Round 4:
1 17 P

Round 5:
14 21 16

Round 6:
19 A 8

Round 7:
N E F H 6

Round 8:
5 4 7

Round 9:
23 M 12

Round 10:
L 18 Q 3

Round 11:
2 22

Round 12:
O K B 9