Team 7004 (MotioNotion) Scoring Summary

7004 Round 1: 6.0
Tech.Pres.
Anouschka:  6.44.9
Mary:  6.55.9
Ori:  7.25.6
7004 Round 2: 4.1
Pres.(1)(2)(3)(4)
Tamara:  2.86.85.63.71.7
Mary:  3.36.05.53.52.1
Ori:  2.06.85.53.52.2
7004 Round 3: 5.8
Tech.Pres.
Anouschka:  6.05.6
Mary:  5.55.9
Tamara:  5.75.3
7004 Round 4: 5.7
Tech.Pres.
Anouschka:  5.64.2
Mary:  6.45.9
Ori:  6.05.5
7004 Round 5: 4.8
Pres.(1)(2)(3)(4)
Anouschka:  2.54.65.05.26.5
Tamara:  2.46.15.15.25.9
Ori:  2.84.24.95.36.8
7004 Round 6: 6.0
Tech.Pres.
Anouschka:  6.55.0
Mary:  6.56.0
Ori:  6.55.8
7004 Round 7: 6.2
Tech.Pres.
Anouschka:  6.05.8
Mary:  6.56.4
Ori:  6.75.9